Waterkwaliteit


Water is de belangrijkste grondstof voor alle processen op aarde. Het is van levensbelang de kwaliteit ervan te monitoren en te beschermen. Water vraagt onze inzet voor een duurzaam beheer. Dat kan alleen met inzicht in processen, zodat we de beste strategieŽn en scenario’s kunnen kiezen. Eurofins AquaSense onderzoekt, analyseert en adviseert op het gebied van waterkwaliteit.

Eurofins AquaSense geeft advies aan onder andere overheden, onderzoeksinstituten, waterbeheerders en natuurbeheerders om op een duurzame en integrale manier met water en ecologie om te gaan. We zoeken naar kansen voor behoud, herstel en versterking van watersystemen. Belangrijke instrumenten hierbij zijn gebiedsgerichte inrichting- en beheerplannen, beleidsondersteunende studies en monitoringprogramma’s.

Geaccrediteerde laboratoria
We beschikken als een van de weinige bureaus in Nederland over geaccrediteerde veldwerkers en laboratoria om biologische analyses van zoete en zoute sedimenten, landbodems, oppervlaktewater en afvalwater uit te voeren. We hebben expertise op het gebied van humane gezondheid, ecotoxicologie en ecologie en leveren onderzoek en advies op het gebied van onder andere monitoring, waterkwaliteit, waterbeoordeling, de Kaderrichtlijn Water en waterberging.

Onze expertise

 • Waterkwaliteit
 • Waterbeoordeling
 • Monitoring
 • Kaderrichtlijn Water
 • Waterberging
 • Ecotoxicologie
 • Ecologie
 • Microbiologie
 • Aquacultuur
 • Humane gezondheid
 • E- PRTR (emissieregistratie)


Voor informatie over analysemogelijkheden kunt u contact opnemen met:

Mevr. ing. Amy de BeauvesŤre-Storm, Hoofd Eurofins AquaSense
T +31 (0)20 5976 758
M +31 (0)6 1075 58 32
E AmyStorm@eurofins.com